Algemene Voorwaarden van Prikkels in de Praktijk

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: PRIKKELS IN DE PRAKTIJK, gevestigd te Oosterhout, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 75512971 gebruiker van deze Algemene
Voorwaarden;
Opdrachtgever: de wederpartij van PRIKKELS IN DE PRAKTIJK bij de Overeenkomst, veelal
de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind;
Partijen: Opdrachtgever en PRIKKELS IN DE PRAKTIJK;
Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever
en PRIKKELS IN DE PRAKTIJK betreffende het verlenen van diensten door PRIKKELS IN DE
PRAKTIJK;
Diensten: alle door PRIKKELS IN DE PRAKTIJK geleverde diensten en alle daarmee
verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van dienst(en) en product(en) worden
daaronder mede verstaan: ‘Trajecten’, ‘1 -op-1 coaching of sessies’, workshops, seminars,
trainingen, lezingen, etc.
Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen
van diensten is aangegaan.
Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van
PRIKKELS IN DE PRAKTIJK, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee
verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen
Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing
zijn.
3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Kennismaken / informatie-uitwisseling

1. Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel
voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.
2. Tijdens een eerste afspraak zal PRIKKELS IN DE PRAKTIJK de Opdrachtgever wijzen op de
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven,
middels een trajectvoorstel. De Algemene Voorwaarden zijn tevens in te zien en te
downloaden op www.prikkelsindepraktijk.nl
3. Opdrachtgever zal PRIKKELS IN DE PRAKTIJK voorzien van de voor de dienstverlening
relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind
jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan PRIKKELS IN DE PRAKTIJK mededelen wie
het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is
geregeld.

Artikel 4. Overeenkomst

1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen
dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.
2. In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling
gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn
bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.
3. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en
de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke
vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.
4. Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van
het Kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om de andere
gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het Kind en is
verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming
verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.
5. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het
Kind, dan is Opdrachtgever verplicht om PRIKKELS IN DE PRAKTIJK hier terstond van op de
hoogte te stellen. In dat geval is het PRIKKELS IN DE PRAKTIJK niet of niet langer
toegestaan om het Kind te begeleiden.
6. Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft voldaan, dan
zijn de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal PRIKKELS IN
DE PRAKTIJK volledig vrijwaren indien PRIKKELS IN DE PRAKTIJK ter zake door de andere
ouder wordt aangesproken.

Artikel 5. Regels rond afspraken

1. Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen.
Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het Kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats
aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt
indien afgesproken.
2. Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het Kind niet aanwezig is,
dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip.
Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.
3. Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor
PRIKKELS IN DE PRAKTIJK.
4. Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het Kind door
ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier PRIKKELS IN DE PRAKTIJK zo
spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.
5. Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang,
en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan
is PRIKKELS IN DE PRAKTIJK gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in
rekening te brengen aan Opdrachtgever.
6. PRIKKELS IN DE PRAKTIJK is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te
verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de
Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit
verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg
aan een dierbare.

Artikel 6. Tarieven

1. Aanbiedingen van PRIKKELS IN DE PRAKTIJK zijn gebaseerd op de informatie die door
Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de
geldende tarieven.
2. De geldende tarieven staan vermeld op www.prikkelsindepraktijk.nl en worden op verzoek aan
Opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd
tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4. PRIKKELS IN DE PRAKTIJK is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen
dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

Artikel 7. Factuur en betaling

1. PRIKKELS IN DE PRAKTIJK stuurt Opdrachtgever een factuur voor het gehele traject voor de
overeengekomen dienstverlening. In goed overleg tussen PRIKKELS IN DE PRAKTIJK en
Opdrachtgever is het ook mogelijk om in twee of drie termijnen te betalen, waarbij 5 of 7%
extra administratiekosten zal worden gerekend. Opdrachtgever dient facturen binnen 14
dagen na factuurdatum aan PRIKKELS IN DE PRAKTIJK te betalen.
2. Bij gebreke van tijdige betaling is PRIKKELS IN DE PRAKTIJK gerechtigd de dienstverlening
direct op te schorten.
3. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om
binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is PRIKKELS IN DE PRAKTIJK
gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan
Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid en privacy

1. PRIKKELS IN DE PRAKTIJK is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens
of in het kader van de dienstverlening.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist
van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is
hierop van overeenkomstige toepassing.
3. PRIKKELS IN DE PRAKTIJK zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van
Opdrachtgever en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op
het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. PRIKKELS IN DE PRAKTIJK zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. PRIKKELS IN DE
PRAKTIJK heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.
2. PRIKKELS IN DE PRAKTIJK heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en
beroepsaansprakelijkheid.
3. PRIKKELS IN DE PRAKTIJK is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan
PRIKKELS IN DE PRAKTIJK toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van
verplichtingen uit Overeenkomst indien PRIKKELS IN DE PRAKTIJK ter zake in verzuim is.
4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade
is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een
eventueel eigen risico.
5. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat
met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode
van 6 maanden.
6. PRIKKELS IN DE PRAKTIJK kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende
bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.

Artikel 10. Klachten

1. Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier
samen uitkomen. Lukt dit niet, dan wenden we ons tot een onafhankelijke mediator en delen
we de kosten die dit met zich meedraagt.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht
van toepassing.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van PRIKKELS
IN DE PRAKTIJK; www.prikkelsindepraktijk.nl


Prikkels in de Prakijk
Caroline Sosňak – van Tilburg
Bredaseweg 106-A
4902 NS Oosterhout
M: 06-16493920
E: info@prikkelsindepraktijk.nl